รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 2248 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
"Agriculture Tax - Agriculture Document dated Thursday the 10th day of waxing moon the 3rd month of year 1251 corresponding to 30 January 1890, affixed on reverse Agriculture Tax First Issue Rice Field Tax 1baht in vertical strip of 3 and single 2salung totally 3baht and 3 salung paying tax for rice field of 13 rai. Fine. Rare. F.(1)"
อากรค่านา - เอกสารค่านาลงวันที่ วันพฤหัสบดี ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ปี จ.ศ. 1251 ตรงกับวันที่ 30 มกราคม 1890 ผนึกอากรค่านา ชึดแรก ราคา 1บาท แถวแนวตั้ง 3 ดวง และราคา 2สลึง หนึ่งดวง รวมเป็นเงิน 3บาท 3 สลึง จ่ายภาษีค่านา 13 ไร่ สภาพดี หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:49:   unsold

more details

LOT NO: 50    meaning
Starting: THB 100000   Approx: € 2857  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 15 September R.S. 113 mixed franking with General Revenue First Issue 1Salung(#FG-0004)x 1 single, block of 6 (3x2) of General Revenue First Issue - Revalued 1Att on 1 Seeo (#FG-0101) surcharged in black, 1 single General Revenue First Issue - Revalued 4baht on 1 Seeo (#FG-0105) surcharged in black, single General Revenue First Issue - Revalued 1Chang on 1Salung (#FG-0114) surcharged in black, single Agriculture tax 2salung, and 1 pair General Revenue First Issue - Revalued Nung baht on 1 Seeo (#FG-0102) surchraged in black, totally 12 values in amount of 84baht 3 salung and 6Atts paying for filing an appeal but no idea other 2baht pay for what. Stamps tied by Court of Appeals - Civil Case handstamp in black ink. Upper left torn. Extremely rare for high value on document. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์-คดีราษฎร ลงวันที่ 15 กันยายน ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1สลึง(#FG-0004) 1 ดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 1อัฐ บน 1 เสี้ยว (#FG-0101) ตัวพิมพ์แก้สีดำ บล็อค 6 (3x2), อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 1ชั่ง บน 1สลึง (#FG-0114) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง, อากรค่านา 2สลึง หนึ่งดวง, และอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคาหนึ่งบาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0102) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งคู่ รวม 12 ดวง เป็นเงิน 84บาท 3 สลึงกับอีก 6อัฐ จ่ายค่าอุทธรณ์ ส่วนอีก 2 บาท ไม่รู้จ่ายค่าอะไร ประทับตราศาลอุทธรณ์-คดีราษฎร ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายฉีกแหว่งหายไป ราคาสูงบนเอกสารหายากมากๆ F.(1) "

Auction Result for LOT NO:50:   Sold at THB 190000

more details

LOT NO: 51    meaning
Starting: THB 40000   Approx: € 1142  Download Blank POST-BID
"Document - Court of Appeals' sentence document No. 1316/142 dated 10 July R.S. 115 affixed with General Revenue First Issue - Revalues 40 baht on 1 seek (#FG-0112) surcharged in black, tied by handstamp of Court of Appreals. Fine. Rare. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารของศาลอุทธรณ์ คำพิพากษาที่ 1316/142 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม ร.ศ. 115 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราค 40 บาท บน 1 ซีก (#FG-0112) ตัวพิมพ์แก้สีดำ ประทับด้วยตราของศาลอุทธรณ์ สภาพดี หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:51:   Sold at THB 82000

more details

LOT NO: 52    meaning
Starting: THB 60000   Approx: € 1714  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 25 January R.S. 112 affixed with a single General Revenue First Issue - Revalued 40baht on 1 Seek (#FG-0112) surcharged in black paying for sentence fee, tied by Court of Appeals - Civil Case handstamp in black. Upper right with 1 hole. F.(1)"
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ - คดีราษฎร ลงวันที่ 25 มกราคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 40บาท บน 1 ซีก (#FG-0112) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง จ่ายค่าตัดสิน ประทับตราศาลอุทธรณ์ - คดีราษฎร ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านขวามีรู 1 รู F.(1)

Auction Result for LOT NO:52:   Sold at THB 70000

more details

LOT NO: 53    meaning
Starting: THB 40000   Approx: € 1142  Download Blank POST-BID
Document - Court of Appeals' appeal document No. 67/112 dated 17 June R.S. 112 on reverse affixed with General Revenue First Issue - Revalues surcharged in black 40baht on 1 seek (#FG-0112)x1; 20baht on 1 seek (#FG-0111)x2; and 4baht on 1 seeo (#FG-0105)x1. On obverse affixed General Revenue First Issue 1tical (FG-0005) on 4 July R.S. 112 paid for subpoena fee 1baht. All stamps tied by handstamp of Court of Appreals. Fine. F.(1)
เอกสาร - เอกสารของศาลอุทธรณ์ เรื่องราวอุทธรณ์ที่ 67/112 ลงวันที่ 17 มิถุนายน ร.ศ. 112 ด้านหลังผนึกผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ตัวพิมพ์แก้สีดำ ราคา 40บาท บน 1 ซีก (#FG-0112) 1 ดวง; ราคา 20บาท บน 1 ซีก (#FG-0111) 2 ดวง; และราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) 1 ดวง ด้านหน้าผนึกผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (FG-0005) ในวันที่ 4 กรกฎาคม ร.ศ. 112 จ่ายค่าหมาย ทั้งหมดประทับด้วยตราของศาลอุทธรณ์ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:53:   Sold at THB 98000

more details

LOT NO: 54    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 24 February R.S. 112 affixed with General Revenue First Issue 1Tical (#FG-0006)x4, General Revenue First Issue - Revalued damaged 40baht on 1 seek (#FG-0112) surcharged in black 1 single, General Revenue First Issue - Revalued 4baht on 1 seeo (#FG-0105)x2 surcharged in black, and General Revenue First Issue - Revalued 1Att on 1seeo (#FG-0101)x13 surcharged in black totally 20 values in amount of 52Baht and 13Atts paying for filing an appeal with extra of 1baht. All tied by Court of Appeals - Civil Case handstamp in black ink. Upper left corner with a hole and minor fault. Value 40baht (#FG-0112) damaged. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์-คดีราษฎร ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG-0006) 4 ดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 40บาท บน 1 ซีก ชำรุด (#FG-0112) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง, ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ 2 ดวง, และผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 1อัฐ บน 1เสี้ยว(#FG-0101) ตัวพิมพ์แก้สีดำ 13 ดวง รวม 20 ดวง เป็นเงินทั้งสิ้น 52บาท และ 13อัฐ จ่ายค่าอุทธรณ์แต่เกินไปหนึ่งบาท ทั้งหมดประทับตราศาลอุทธรณ์ - คดีราษฎร ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านรซ้ายมีรู 1 รูและมีตำหนิ แสตมป์ 40บาท(#FG-0112) มีรอยฉีกขาด F.(1) "

Auction Result for LOT NO:54:   Sold at THB 50000

more details

LOT NO: 55    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 8 October R.S. 113 but on 2 October R.S. 113 affixed with General Revenue First Issue - Revalued damaged 40baht on 1 seek (#FG-0112) surcharged in black paying for sentence fee. On 3 October R.S. 113 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4baht on 1seek (#FG-0107) surcharged in black paying for making copy of sentence. Both cancelled by red seal and crossed “X” by hand. Document with fault and a hole on upper left corner. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์-คดีราษฎร ลงวันที่ 8 ตุลาคม ร.ศ. 113 แต่วันที่ 2 ตุลาคม ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 40บาท บน 1 ซีก ชำรุด (#FG-0112) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง จ่ายค่าตัดสิน และวันที่ 3 ตุลาคม ร.ศ. 113 นึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1ซีก (#FG-0107) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง จ่ายค่าmคัดลอกคำตัดสิน ทั้งสองดวงประทับด้วยตราหมึกสีแดง และขีดฆ่าเครื่องหมาย “X” ด้วยมือ เอกสารมีตำหนิและมุมบนด้านซ้ายมีรูหนึ่งรู F.(1)

Auction Result for LOT NO:55:   unsold

more details

LOT NO: 56    meaning
Starting: THB 40000   Approx: € 1142  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Kasem Rajsupavadee Civil Court No. 16/112 affixed with a single General Revenue First Issue - Revalued 20baht on 1 Seek (#FG-0111) surcharged in black paying for sentence fee, tied by Kasem Rajsupavadee Civil Court hnadstamp in black. Upper left with 2 holes. F.(1)"
เอกสาร- เอกสารศาลแพ่งเกษมราชสุภาวดี เลขที่ 16/112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 20บาท บน 1 ซีก (#FG-0111) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง จ่ายค่าตัดสิน ประทับตราศาลแพ่งเกษมราชสุภาวดี สีดำ มุมบนด้านซ้ายมีรู 2 รู F.(1)

Auction Result for LOT NO:56:   Sold at THB 82000

more details

LOT NO: 57    meaning
Starting: THB 40000   Approx: € 1142  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 15 May R.S. 115 on reverse affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20baht on 1 seek (#FG-0111)x2 surcharged in black, totally 2 values in amount of 40Baht paying for sentence fee, tied by Court of Appreals- handstamp in black. A hole on upper right corner. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ - คดีราษฎร ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ร.ศ. 113 ด้านหลังผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บน 1ซีก (#FG-0111) ตัวพิมพ์แก้สีดำ 2 ดวง รวม 2 ดวง จ่ายค่าตัดสิน 40 บาท ประทับตราตราศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านขวามีรู 1 รู F.(1)

Auction Result for LOT NO:57:   unsold

more details

LOT NO: 58    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
"Document - Court of Appeals' document dated 9 December R.S. 112 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20 baht on 1 seek (#FG-0111) surcharged in black, tied by handstamp of Court of Appreals. Upper portion and the bottom are fault. Inspection suggested. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารของศาลอุทธรณ์ลงวันที่ 9 ธันวาคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 20 บาท บน 1 ซีก (#FG-0111) ตัวพิมพ์แก้สีดำ ส่วนบนและด้านล่างมีตำหนิ ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:58:   Sold at THB 20000

more details

LOT NO: 59    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 16 April R.S. 113 on reverse mixed franking with General Revenue First Issue 1Tical (#FG0006) in 2 pairs and strip of 6, pair of General Revenue First Issue - Revalued 10baht on 1 seek (#FG-0110) surcharged in black and one of General Revenue First Issue - Revalued 4baht on 1 sio (#FG-0105) surcharged in black, totally 14 values in amount of 32Baht paying for filing an appeal. Stamps tied by Court of Appreals-Civil Case handstamp in black. A hole of 1 cm. in diameter on upper right corner. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ - คดีราษฎร ลงวันที่ 16 เมษายน ร.ศ. 113 ด้านหลังผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG0006) 2 คู่และแถวแนวนอน 6 ดวง, ชุดแรก-แก้ราคา ราคา 10บาท บน 1 ซีก(#FG-0110) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งคู่ และ ชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง รวมทั้งสิ้น 14 ดวง เป็นเงิน 32บาท จ่ายค่าอุทธรณ์ แสตมป์ทั้งหมดประทับตราศาลอุทธรณ์ คดีราษฎร มุมบนด้านขวามีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. F.(1) "

Auction Result for LOT NO:59:   Sold at THB 40000

more details

LOT NO: 60    meaning
Starting: THB 60000   Approx: € 1714  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 15 October R.S. 114 mixed franking with General Revenue First Issue 1Salung(#FG-0004)x2, 1 single General Revenue First Issue - Revalued Nung baht on 1 Seeo (#FG-0103) surcharged in red, pair General Revenue First Issue - Revalued 4baht on 1 Seeo (#FG-0106) surcharged in red, and 7 values of postage stamp 1Att on 64Atts, totally 12 values in amount of 9baht 39Atts paying for filing an appeal. Upper left with 1 hole. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์-คดีราษฎร ลงวันที่ 15 ตุลาคม ร.ศ. 114 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1สลึง (#FG-0004) สองดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา หนึ่งบาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0103) ตัวพิมพ์แก้สีแดง หนึ่งดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0106) ตัวพิมพ์แก้สีแดง หนึ่งคู่, และตราไปรษณียากร ราคา 1อัฐ บน 64อัฐ จำนวน 7 ดวง รวม 12 ดวง เป็นเงินทั้งสิ้น 9บาท และ 39อัฐ จ่ายค่าอุทธรณ์ มุมบนด้านซ้ายมีรู 1 รู F.(1) "

Auction Result for LOT NO:60:   Sold at THB 72000

more details

LOT NO: 61    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 12 September R.S. 114 affixed with single General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 Sio (#FG-0106) in red paying for making copy of sentence, tied twice by handstamp of Appeal Court - Civil Case in black. Very good condition but upper left corner with one punching hole. VF.(1) "
เอกสาร - เอกสาราลอุทธรณ์-คดีราษฎร ลงวันที่ 12 กันยายน ร.ศ. 114 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 2บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0106) ตัวพิมพ์แก้สีแดง จ่ายค่าคัดลอกคำตัดสิน ประทับตราศาลอุทธรณ์ - คดีราฎษร 2 ตราด้วยหมึกดำ สภาพดีมากแต่มุมบนด้านขวาเจาะรู 1 รู VF.(1)

Auction Result for LOT NO:61:   Sold at THB 25000

more details

LOT NO: 62    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
"Document - Document of the 3rd Porisapa Court dated 7 February R.S. 115 affixed with General Revenue First Issue - Revalued nung (1) Baht on 1 Sio (#FG-0102) surcharged in red. Upper right corner oval rubberstamped reads “PORISAPA COURT TI 3, Ministry of Justice, Bangkok” in violet. Very good condition but upper left corner with one punching hole. VF.(1) "
เอกสาร - เอกสารของศาลโปริศภาที่ 3 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 115 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคาหนึ่งบาท บน 1 เสี้ยว(#FG-0102) ตัวพิมพ์แก้สีแดง มุมบนด้านขวาประทับจรายางวงรีอ่านได้ว่า “ศาลโปริสภา ที่ 3 กรุงเทพฯ กระทรวงยุติธรรม หมึกสีม่วง สภาพดีมากแต่มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 1 รู VF.(1)

Auction Result for LOT NO:62:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 63    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals dated 26 February R.S. 115 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 Seek (#FG-0107)x2 totally 8b. paying for sentence fee, tied by SANAM SATIT YUTIDHAM - COURT OF APPEALS rubberstamp twice in violet ink. Very good condition but upper left corner with one punching hole. VF.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 115 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 ซีก (#FG-0107) ตัวพิมพ์แก้สีดำ 2 ดวง รวมเป็นเงิน 8บ. จ่ายค่าตัดสิน ประทับตรายาง “สนามสถิตย์ยุติธรรม-ศาลอุทธรณ์” 2 ตราสภาพดีมากแต่มุมบนด้านขวาเจาะรู 1 รู VF.(1)

Auction Result for LOT NO:63:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 64    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 2 February R.S. 112 mixed franking with General Revenue First Issue 1Tical (#FG-0006) in pair and 1 single, block of 8 (4x2) of General Revenue First Issue - Revalued 1Att on 1 Seeo (#FG-0101) surcharged in black, 1 single General Revenue First Issue - Revalued 4baht on 1 Seeo (#FG-0105) surcharged in black, and single Agriculture tax 2salung, totally 13 values in amount of 7baht 2 salung and 8Atts paying for filing an appeal. Stamps tied by Court of Appeals - Civil Case handstamp in black ink. Upper left with 1 hole. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์-คดีราษฎร ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG-0006) หนึ่งคู่และหนึ่งดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 1อัฐ บน 1 เสี้ยว (#FG-0101) ตัวพิมพ์แก้สีดำ บล็อค 8 (4x2), อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง, และอากรค่านา 2สลึง หนึ่งดวง รวม 13 ดวง เป็นเงินทั้งสิ้น 7บาท 2 สลึงและ 8อัฐ จ่ายค่าอุทธรณ์ ทั้งหมดประทับตราศาลอุทธรณ์ - คดีราษฎร ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายมีรู 1 รู F.(1) "

Auction Result for LOT NO:64:   Sold at THB 50000

more details

LOT NO: 65    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 16 November R.S. 113 affixed with 3 singles General Revenue First Issue 1salung (#FG-0004), single General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 seeo (#FG-0105) surcharged in black, and 4 singles General Revenue First Issue - Revalued 1Att on 1 seeo (#FG-0101) surcharged in black, total 8 stamps in amount of 4Baht 3salung and 4Atts paying for filing an appeal, tied by Court of Appreals- handstamp in black. Upper left corner with 1 hole and right side of document fault. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์-คดีราษฎร ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1สลึง(#FG-0004) 3 ดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง, และอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง 1อัฐ บน 1 เสี้ยว (#FG-0101) ตัวพิมพ์แก้สีดำ 4 ดวง รวมแสตมป์ 8 ดวง เป็นเงินที้งสิ้น 4บาท 3สลึง กับอีก 4อัฐ จ่ายค่าอุทธรณ์ ประทับตราศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายมีรู 1 รู และด้านขวาของเอกสารมีตำหนิ F.(1) "

Auction Result for LOT NO:65:   unsold

more details

LOT NO: 66    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated R.S. 115 affixed with 1 pair and single General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 seeo (#FG-0105) surcharged in black and single General Revenue First Issue - Revalued Nung(1) baht on 1 seeo surcharged in red (unrecorded) total 4 values in amount of 13Baht paying for lawsuit fee 4baht and going to court 9baht, tied by Court of Justice - Court of Appreals handstamp in black. Upper left corner with 2 holes and document fault. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์-คดีราษฎร ปี ร.ศ. 5 affixed with 1 pair and single ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว(#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งคู่กับอีกหนึ่งดวง และอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา หนึ่งบาท บน 1 เสี้ยว ตัวพิมพ์แก้สีแดง (ไม่มีการบันทึกไว้) รวมแสตมป์ 4 ดวง เป็นเงิน 13บาท จ่ายค่าฟ้อง 4บาท และจ่ายค่าขึ้นศาล 9บาท ประทับตราศาลสถิตย์ยุติธรรม-ศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายมีรู 1 รู เอกสารมีตำหนิ F.(1)

Auction Result for LOT NO:66:   Sold at THB 21000

more details

LOT NO: 67    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
"Document - Court of Appeals' appeal document No. 398/226 dated 24 November R.S. 113 affixed with General Revenue First Issue - Revalues surcharged in black 4 baht on 1 seeo (#FG-0105)x1; nung baht on 1 seeo (#FG-0102)x3; 1att on 1 seeo (#FG-0101)x5; and Agriculture Tax two salung, tied by handstamp of Court of Appreals. Fine. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารของศาลอุทธรณ์ เรื่องราวอุทธรณ์ที่ 398/226 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ตัวพิมพ์แก้สีดำ ราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) 1 ดวง; หนึ่งบาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0102) 3 ดวง; 1อัฐ บน 1 เสี้ยว (#FG-0101) 5 ดวง; และอากรค่านา ราคาสองสลีง หนึ่งดวง ทั้งหมดประทับด้วยตราของศาลอุทธรณ์ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:67:   Sold at THB 58000

more details

LOT NO: 68    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
"Document - Sentence of Civil Court - Revenue affixed with Geneal Revenue First Issue - Revalued “สี่บาท” (4 Baht) on Sio in red (#FG-0106), tied by handstamp of Civil Court - Revenue twice. Stamp in good conditon. F.(1) "
เอกสาร - คำตัดสินของศาลแพ่ง - สรรพากร ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา “สี่บาท” บน 1 เสี้ยว ตัวแก้พิมพ์สีแดง(#FG-0106) ประทับตราศาลแพ่ง - สรรพากร สองตรา แสตมป์อยู่ในสภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:68:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 69    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
"Document - Court of Appeals' document dated - 24 November R.S. 113 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4 baht on 1 seeo (#FG-0105) surcharged in black, tied by handstamp of Court of Appreals. Fine. Rare. Inspection sugested. F.(1)"
เอกสาร - เอกสารของศาลอุทธรณ์ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ ประทับด้วยตราของศาลอุทธรณ์ สภาพดี หายาก ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:69:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 70    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 30 December R.S. 113 affixed with single General Revenue First Issue - Revalued 2Baht on 1 Sio (#FG-0104) in black paying for making copy of sentence, tied by handstamp of Appeal Court - Civil Case in black. Very good condition but there are two punching holes on upper right. VF.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์-คดีราษฎร ลงวันที่ 30 ธันวาคม ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 2บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0104) ตัวพิมพ์แก้สีดำ จ่ายค่าคัดลอกคำตัดสิน ประทับตราศาลอุทธรณ์ - คดีราฎษร ด้วยหมึกดำ สภาพดีมากแต่มุมบนด้านขวาเจาะรู 2 รู VF.(1)

Auction Result for LOT NO:70:   unsold

more details

LOT NO: 71    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 3 July R.S. 113 affixed with single General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 seeo (#FG-0105) surcharged in black paying for going to court, tied by Court of Appreals- handstamp in black. Upper left corner minor fault and with 1 hole. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์-คดีราษฎร ลงวันที่ 3 กรกฎาคม ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง จ่ายค่าขึ้นศาล ประทับตราศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายมีแหว่งขาดและมีรู 1 รู F.(1)

Auction Result for LOT NO:71:   unsold

more details

LOT NO: 72    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
"Document - Court of Justice's document - bail certificate made on 29 April R.S. 112 corresponding to 29 April 1893 affixed General Revenue - Revalued 2Baht on Seeo (#FG-0104) surcharged in black paying for bailing, tied by one large single-ring in orange ink. Upper left corner forn out but still fine. F.(1)"
เอกสาร - เอกสารของศาลสถิตย์ยุติธรรม - หนังสือค้ำประกันลงวันที่ 29 เมษายน ร.ศ. 112 ตรงกับวันที่ 29 เมษายน 1893 ผนึกแสตมป์อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 2 บาท บน เสี้ยว (#FG-0104) ตัวพิมพ์แก้สีดำจ่ายค่าค้ำประกัน ประทับตราวงกลมชั้นเดียวตราใหญ่สีส้ม มุมบนด้านซ้ายฉีกขาดแต่ยังสภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:72:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 73    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 19 July R.S. 114 affixed with single General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 Sio (#FG-0107) two line frameless overprint reads “Wen Pas Sadu 4 Baht” in red paying for making copy of sentence, tied by handstamp of Appeal Court - Civil Case in black twice. Very good condition but there are two punching holes on upper right and some minor fault. VF.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์-คดีราษฎร ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ร.ศ. 114 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0107) สองบรรทัดไม่มีกรอบ อ่านได้ว่า “เวรพัสดุ เงิน 4 บาท” ตัวพิมพ์แก้สีแดง จ่ายค่าคัดลอกคำตัดสิน ประทับตราศาลอุทธรณ์ - คดีราฎษร ด้วยหมึกดำ สองตรา สภาพดีมากแต่มุมบนด้านขวาเจาะรู 2 รู และมีตำหนิหลายแห่ง VF.(1)

Auction Result for LOT NO:73:   Sold at THB 78000

more details

LOT NO: 74    meaning
Starting: THB 40000   Approx: € 1142  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case dated 30 July R.S. 114 but on 1 August R.S. 114 affixed with single General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 seeo (#FG-0107 - 2 lines frameless overprint) surcharged in red paying for making copy of sentence, tied by Court of Appreals- handstamp in black. Several holes on upper left corner. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์-คดีราษฎร ลงวันที่ 30 กรกฎาคม ร.ศ. 114 แต่วันที่ 1 สิงหาคม ร.ศ. 114 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0107 - เวรพัสดุ เงิน 4 บาท) ตัวพิมพ์แก้สีแดง หนึ่งดวง จ่ายค่าคัดลอกคำตัดสิน ประทับตราศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายมีรูหลายรู F.(1)

Auction Result for LOT NO:74:   Sold at THB 40000

more details

LOT NO: 75    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue 1 Salung (#FG-0004) in multiple of 54 (6x9), every value crossed by hand. Two values on top damaged. Large multiple rare. Fine. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารของศาล ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 สลึง (#FG-0004) บล็อค 54 (6x9)แสตมป์ทุกดวงถูกฆ่าด้วยมือโดยการกากบาท แสตมป์สองดวงด้านบนแหว่ง บล็อคใหญ่บนเอกสารหายาก สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:75:   Sold at THB 36000

more details

LOT NO: 76    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
"Document - Sentence of Court of Appeals -Civil Case appeal affixed with General Revenue First Issue 1tical (FG-0005) in block of 4, tied by handstamp of Court of Appreals. Minor fault but still fine. F.(1) "
เอกสาร - คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีราษฎร ผนึกผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (FG-0005) บล็อคสี่ ประทับด้วยตราของศาลอุทธรณ์ มีตำหนิเล็กน้อยแต่สภาพยังดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:76:   unsold

more details

LOT NO: 77    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Civil Court Kasem Rajsupavadee affixed with General Revenue First Issue 1tical (#FG-0005) block of 4 and 1 single, tied by handwritten “X” in black. Upper right torn and minor fault. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารของศาลแพ่งเกษมราชสุภาวดี ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG-0005) 1 บล็อคและหนึ่งดวง รวม 5 ดวง ฆ่าแสตมป์ด้วยการขีดเครื่องหมาย “X” ด้วยมือใช้หมึกสีดำ มุมบนด้านขวาฉีกแหว่งและมีตำหนิเล็กน้อย F.(1)

Auction Result for LOT NO:77:   unsold

more details

LOT NO: 78    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Civil Court Kasem Rajsupavadee affixed with 2 pairs General Revenue First Issue 1tical (#FG-0005), tied by Civil Court Kasem Rajsupavadee handstamp in black. Document fault. Inspection suggested. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารของศาลแพ่งเกษมราชสุภาวดี ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG-0005) 2 คู่ ประทับตราศาลแพ่งเกษมราชสุภาวดีด้วยหมึกสีดำ เอกสารมีตำหนิ ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:78:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 79    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
"Document - Court document mixed franking with Court Fee First Issue bi-coloured 80Baht (#FC-1180) in pair and a single, Court Fee - Revalued satang, Erawan Issue in total of 20 values in amount of 339Baht 50 satang paid for court fee 317Baht 50 satang, sentence fee 10Baht, lawsuit fee 26Baht and mandatory fee 6Baht for the capital of 12,615Baht 15 satang. All tied by Court cancellation dated 30.3.74. Fault on left side but still fine. Fine. Inspection suggested. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรแสตมป์ปนชุด ชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 80บาท (#FC-1180) หนึ่งดวงและหนึ่งคู่ ชุดแรกแก้ราคาเป็นสตางค์ ชุดเอราวัณ รวมทั้งหมด 20 ดวง เป็นเงิน 339บาท 50 สตางค์ จ่ายค่าขึ้นศาล 317บาท 50 สตางค์, ค่าตัดสิน 10บาท, ค่าฟ้อง 26บาท และค่าหมายบังคับ 6บาท สำหรับทุนทรัพย์ 12,615 บาท 15 สตางค์ ทั้งหมดประทับตราศาลยุติธรรมวันที่ 30.3.74 ด้านซ้ายมีตำหนิแต่สภาพยังดี สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1) "

Auction Result for LOT NO:79:   Sold at THB 42000

more details

LOT NO: 80    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
"Document - Court document dated 27.6.75 affixed with Court Fee First Issue bi-coloured 80Baht (#FC-1180). Only one value affixed but stating in document that the stamps involved were 1x80Baht, 1x40Baht, 4x4Baht totally 136baht paid for court fee 112Baht, sentence fee 10Baht, subpoena fee 6Baht, etc. Tied by Court cancellation dated 27.6.75. Fine. Rare. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลลงวันที่ 27.6.75 ผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 80บาท (#FC-1180)เพียงหนึ่งดวง แต่ในเอกสารระบุว่ามีแสตมป์ ราคา 80บาทหนึ่งดวง ราคา 40บาทหนึ่งดวง และราคา 4บาท 4ดวง รวม 136บาท baht จ่ายค่าขึ้นศาล 112บาท , ค่าตัดสิน 10บาท, ค่าหมาย 6บาท และค่าอ้างหนังสือ ประทับตราศาลยุติธรรมวันที่ 27.6.75 สภาพดี หายาก F.(1)"

Auction Result for LOT NO:80:   Sold at THB 32000

more details

LOT NO: 81    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 1Baht (#FC-1007) in pair, 80Baht (#FC-1012), bi-coloured 4Baht (#FC-1104) in pair and Court Fee - Revalued Satang 25satang on 8Atts (#FC-1307) totally 92Baht and 50Satang paid for court fee 62Baht 50satang, sentence fee 20Baht, lawsuit fee 8Baht and subpoena fee 2Baht for capital 2,422 Baht. All tied by Court cancellation dated 21.5.32. All perforations stained and the 4Baht and 25satang pairs damaged. Fine. Rare. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 1บาท (#FC-1007) หนึ่งคู่, ราคา 80บาท (#FC-1012) หนึ่งดวง, สองสี ราคา 4บาท (#FC-1104) หนึ่งคู่ และ ชุดแก้ราคาเป็นสตางค์ 25สตางค์ บน 8อัฐ (#FC-1307) รวม 92บาท 50สตางค์ จ่ายค่าขึ้นศาล 62บาท 50สตางค์, ค่าตัดสิน 20บาท, ค่ารับฟ้อง 8บาท และค่าหมาย 2บาท สำหรับทุนทรัพย์ 2,422 บาท ทั้งหมดประทับตราศาลยุติธรรมวันที่ 21.5.32 ฟันแสตมป์ทั้งหมดเป็นสนิม และแสตมป์คู่ 4บาท และ 25สตางค๋ถลอก สภาพดี หายาก F.(1)"

Auction Result for LOT NO:81:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 82    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 80Baht (#FC-1012)x1; 40Baht (#FC-1011)x1; 20Baht (#FC-1010)x1; 1Baht (#FC-1007) pair; 16Atts (#1006) 2 pairs, totally 142Baht and 64Atts. All tied by Court cancellation dated 17 August R.S. 117. Fine. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 80บาท (#FC-1012) 1 ดวง; ราคา 40บาท (#FC-1011) 1 ดวง; ราคา 20บาท (#FC-1010) 1 ดวง; ราคา 1บาท (#FC-1007) หนึ่งคู่; และราคา 16อัฐ (#1006) 2 คู่, รวม 142บาท และ 64อัฐ ทั้งหมดประทับตราศาลยุติธรรมวันที่ 17สิงหาคม ร.ศ. 117 สภาพดี F.(1)"

Auction Result for LOT NO:82:   Sold at THB 19500

more details

LOT NO: 83    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
"Document - Court document dated 25.11.64 affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 40Baht (#FC-1011)x2, Court Fee - Revalued Satang 25satang on 16Atts (#FC-1409)x2, Court Fee 2nd Issue (Erawan-Gieseke) 10Baht(#FC2107)x3, 1Baht(#FC-2105)x7, Court Fee 3rd Issue (Erawan - Waterlow) 4Baht (#FC-3102)x3 totally 129Baht 50Satang paid for court fee 67Baht 50satang, sentence fee 10Baht, subpoena fee 36Baht, lawsuit fee 6Baht for capital of 2,700Baht. Tied by Court cancellation dated 25.11.64. Some portion of the lower right torn causing 2stamps damaged but still fine. Rare. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลลงวันที่ 25.11.64 ผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 40บาท (#FC-1011) 2 ดวง ชุดแก้ราคาเป็นสตางค์ 25สตางค์ บน 16อัฐ (#FC-1409) 2 ดวง ชุดฤชากร ชุดที่ 2 (Erawan-Gieseke) ราคา 10บาท (#FC2107) 3 ดวง ราคา 1บาท (#FC-2105) 7 ดวง และฤชากร ชุดที่ 3 (Erawan - Waterlow) ราคา 4บาท (#FC-3102) 3 ดวง รวม 129บาท 50สตางค์ จ่ายค่าขึ้นศาล 67บาท 50สตางค์ ค่าตัดสิน 10บาท ค่าหมายบังคับ 36บาท ค่ารับฟ้อง 6บาท สำหรับทุนทรัพย์ 2,700 บาท ประทับตราศาลยุติธรรมวันที่ 25.11.64 ด้านขวาด้านล่างบางส่วนหายไปทำให้แสตมป์เสียไป 2 ดวง แต่สภาพยังดี หายาก F.(1) "

Auction Result for LOT NO:83:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 84    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 2 Investigation Forms included 1. Investrigation Form dated 22 March B.E. 2458 for land of 75,908 square-wah mixed franking with Court Fee First Issue bi-colour 40b., Erawan Issue 10b. and others totally 10 values in amount of 51.56Baht paying for deed fee 4b., booking fee 47.50b. and subject fee 6st.; and 2. Investigation Form dated 9 February B.E. 2468 for land of 68,212 square-wah mixed franking with Court Fee First Issue bi-colour 40b., Erawan Issue and others totally 12 values in amount of 46.74b. paying for deed fee 4b., booking fee 42.68b., and subject fee 6st. Upper left corner of both fault but still in fine. Some stained. F.(2) "
"เอกสาร - เอกสารใบไต่สวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ใบไต่สวน ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2458 ที่ดิน 75,908 ตร.วา ผนึกอากรแสตมป์ปะปนชุด ชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 40บ., ชุดเอราวัณ ราคา 10บ. และอื่นๆ รวม 10 ดวง เป็นเงิน 51.56บ. จ่ายค่าโฉนด 4บ., ค่าจอง 47.50บ. และค่าเรื่องราว 6สต.; และ 2. ใบไต่สวนลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ที่ดิน 68,212 ตร.วา ผนึกอากรแสตมป์ปะปนชุด ชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 40บ., ชุดเอราวัณและชุดอื่นๆ รวม 12 ดวง เป็นเงิน 46.74บ. จ่ายค่าโฉนด 4บ., ค่าจอง 42.68บ., และค่าเรื่องราว 6สต. ทั้งสองฉบับมุมบนด้านซ้ายมีตำหนิแต่สภาพยังดี เป็นสนิมบ้าง F.(2) "

Auction Result for LOT NO:84:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 85    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
"Document - Court document for Case Number 350/67 affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 40Baht (#FC-1011)x2, Court Fee 3rd Issue (Erawan - Waterlow) 20Baht (#FC-3105)x2 and pair of 4Baht(#FC-3102) totally 128Baht paid for petition fee 8Baht, court fee 40Baht, sentence fee 80Baht, all tied by Court cancellation dated 14.8.68. For Case Number 351/67 affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 40Baht (#FC-1011)x1, Court Fee 3rd Issue (Erawan - Waterlow) 20Baht (#FC-3105)x2, 2 pairs of 4Baht(#FC-3102) and 1Baht(#FC-3101)x2 totally 98Baht paid for petition fee 8Baht, court fee 10Baht, sentence fee 90Baht, all tied by Court cancellation dated 14.8.68. Rare for 2 cases in same document. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลสำหรับสำนวนเลขแดงที่ 350/67 ผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 40บาท (#FC-1011) 2 ดวง, ฤชากร ชุดที่ 3 (Erawan - Waterlow) (Erawan - Waterlow) ราคา 20บาท (#FC-3105) 2 ดวง และราคา 4บาท หนึ่งคู่ (#FC-3102) รวม 128บาท จ่ายค่ารับฎีกา 8บาท, ค่าขึ้นศาล 40บาท, ค่าตัดสิน 80บาท ทั้งหมดประทับตราศาลยุติธรรมวันที่ 14.8.68 สำหรับสำนวนเลขแดงที่ 351/67 ผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 40บาท(#FC-1011) 1 ดวง แสตมป์ฤชากร ชุดที่ 3 (Erawan - Waterlow) ราคา 20บาท (#FC-3105) 2 ดวง ราคา 4บาท (#FC-3102) 2 คู่ และราคา 1 บาท (#FC-3101) 2 ดวง รวม 98บาท จ่ายค่ารับฎีกา 8บาท, ค่าขึ้นศาล 10บาท, ค่าตัดสิน 90บาท ทั้งหมดประทับตราศาลยุติธรรมวันที่14.8.68 หายาก 2 สำนวนในเอกสารใบเดียวกัน F.(1) "

Auction Result for LOT NO:85:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 86    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
"Document - Court document dated 3.2.16 affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 40Baht (#FC-1011) in strip of 8, 1Att (#FC-1001) 2 each and General Revenue First issue 1 Salung (#FG-0004) totally 320Baht and 18Atts paid for court fee 308Baht 18Atts, sentence fee 8Baht, lawsuit fee 4Baht. Tied by ied by “SANAM SATIT YUTTITHAM APPEAL COURT” handstamp date illegible. Fine. Rare. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลลงวันที่ 3.2.16 ผนึกแสตมป์ชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ราคา 40บาท (#FC-1011) แถวแนวนอน 8 ดวง, ราคา 1อัฐ(#FC-1001) 2 ดวง และอากรทั่วไปชุดแรกราคา 1 สลึง (#FG-0004) รวม 320บาท 18อัฐ จ่ายค่าขึ้นศาล 308บาท 18อัฐ, ค่าตัดสิน 8บาท, ค่าฟ้อง 4บาท ประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” วันที่ไม่ปรากฏสภาพดี หายาก F.(1)"

Auction Result for LOT NO:86:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 87    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 2 Investigation Forms included 1. Investrigation Form dated 22 March B.E. 2458 for land of 75,908 square-wah mixed franking with Court Fee First Issue bi-colour 40b., Erawan Issue 10b. and others totally 10 values in amount of 51.56Baht paying for deed fee 4b., booking fee 47.50b. and subject fee 6st.; and 2. Investigation Form dated 9 February B.E. 2468 for land of 68,212 square-wah mixed franking with Court Fee First Issue bi-colour 40b., Erawan Issue and others totally 12 values in amount of 46.74b. paying for deed fee 4b., booking fee 42.68b., and subject fee 6st. Upper left corner of both fault but still in fine. Some stained. F.(2) "
"เอกสาร - เอกสารใบไต่สวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ใบไต่สวน ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2458 ที่ดิน 75,908 ตร.วา ผนึกอากรแสตมป์ปะปนชุด ชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 40บ., ชุดเอราวัณ ราคา 10บ. และอื่นๆ รวม 10 ดวง เป็นเงิน 51.56บ. จ่ายค่าโฉนด 4บ., ค่าจอง 47.50บ. และค่าเรื่องราว 6สต.; และ 2. ใบไต่สวนลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ที่ดิน 68,212 ตร.วา ผนึกอากรแสตมป์ปะปนชุด ชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 40บ., ชุดเอราวัณและชุดอื่นๆ รวม 12 ดวง เป็นเงิน 46.74บ. จ่ายค่าโฉนด 4บ., ค่าจอง 42.68บ., และค่าเรื่องราว 6สต. ทั้งสองฉบับมุมบนด้านซ้ายมีตำหนิแต่สภาพยังดี เป็นสนิมบ้าง F.(2) "

Auction Result for LOT NO:87:   unsold

more details

LOT NO: 88    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 2 documents of Land Registration included 1. document dated 26 April B.E. 2458 afixed with Court Fee First Issue bi-colour single 4Baht on 40Baht, mono-coloured 1Baht on 20Baht in strip of 4 and others totally 8.11Baht paying for paper 36st., writing service fee 75st., stamping fee 1b., advertising fee 1b., requesting form 1b., and registration amendment fee 4b.; and 2. document dated 9 March B.E. 2467 affixed on reverse with Court Fee First Issue bi-colour single 30b. on 40b., mono-coloured 1st. on 2Atts in strip of 3 and others total 9 values in amount of 35.43b. paying for deed fee 4b., booking fee 30.37b., advertising fee 1 b. and subject fee 6st. Upper left corner of both fault but still in fine. F.(2) "
"เอกสาร - กลุ่มเอกสารของหอทะเบียนที่ดิน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. เอกสารลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2458 ผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 4บ. บน 40บ. ดวงหนึ่ง, สีเดียว 1บ. บน 20บ. แถวแนวนอน 4 ดวงและอื่นๆ รวมเป็นเงิน 8.11บ. จ่ายค่ากระดาษ 36สต., ค่าเขียน 75สต., ค่าตรา 1บ., ค่าโฆษณา 1บ., ค่าคำขอ 1บ., และค่าแก้ทะเบียน 4บ.; และ 2. เอกสารลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2467 ผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 30บ. บน 40บ. ดวงหนึ่ง, สีเดียว ราคา 1สต. บน 2อัฐ แถวแนวนอน 3 ดวงและอื่นๆ รวม 9 ดวง เป็นเงิน 35.43บ. จ่ายค่าโฉนด 4บ., ค่าจอง 30.37บ., ค่าโฆษณา 1บ. และค่าเรื่องราว 6สต. ทั้งสองฉบับมุมบนด้านซ้ายมีตำหนิแต่สภาพยังดี F.(2) "

Auction Result for LOT NO:88:   unsold

more details

LOT NO: 89    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 10Baht (#FC-1009)x1 and bi-coloured 4Baht (#FC-1104)x3 totally 22Baht paid for lawsuit fee 4Baht, court fee 10Baht, sentence fee 8Baht, and mandatory fee 4Baht, tied by Court cancellation dated 29.5.57. Value 10Baht error with perforation shifted upward Document stated 4 each of 4Baht stamp affixed and one value returned owner. Fine. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 10บาท (#FC-1009) 1 ดวง และสองสี ราคา 4บาท (#FC-1104) 3 ดวง รวม 22บาท จ่ายค่ารับฟ้อง 4บาท, ค่าขึ้นศาล 10บาท, ค่าตัดสิน 8บาท, และค่าบังคับ 4บาท ประทับตราศาลยุติธรรมวันที่ 29.5.57 แสตมป์ราคา 10บาทลกรอยปรุเคลื่อนขึ้นบน ในเอกสารระบุว่าผนึกแสตมป์ราคา 4 บาท จำนวน 4 ดวง ลอกคืนให้เจ้าของไปหนึ่งดวง สภาพดี F.(1)"

Auction Result for LOT NO:89:   unsold

more details

LOT NO: 90    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
"Document - Sentence of Takuapa Court No. 28 year 122 dated 6 July R.S. 122 affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 4Baht (#FC-1008)x1 and 1Baht (#FC-1007) in pair, tied by Takuapa Court oval handstamp dated 11 July R.S. 122. Value 1Baht both error with perforation shifted to the right. Fine. F.(1)"
เอกสาร - คำพิพากษาของศาลเมืองตะกั่วป่า คดีที่ 28 ปีy 122 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม ร.ศ. 122 ผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 4บาท (#FC-1008) 1 ดวง และราคา 1บาท (#FC-1007) หนึ่งคู่ ประทับตรายางวงรีศาลเมืองตะกั่วป่า มณฑลภูเก็ต วันที่ 11 กรกฎาคม ร.ศ. 122 แสตมป์ราคา 1บาท ทั้งคู่ตลกรอยปรุเคลื่อนไปทางขวา สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:90:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 91    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 1Baht (#FC-1007) in strip of 4 and 16Atts (#FC-1006) in pair totally 4Baht 32Atts paid for lawsuit fee 2Baht and court fee 2Baht 2 salung (32Atts), tied by Petchaburi Court oval cancellation dated 5 Feb. All value 1Baht error with perforation shifted upward and to the right. Fine. F.(1)"
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 1บาท (#FC-1007) แถวแนวนอน 4 ดวง และราคา 16อัฐ (#FC-1006) หนึ่งคู่ รวม 4บาท 32อัฐ จ่ายค่ารับฟ้อง 2บาท และค่าขึ้นศาล 2บาท 2 สลึง (32อัฐ) ประทับตราวงรีศาลเมืองเพชรบุรี วันที่ 5 กุมภา แสตมป์ราคา 1บาท ทั้งหมด ตลกรอยปรุเคลื่อนขึ้นบนและไปทางด้านขวา สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:91:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 92    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 10Baht (#FC-1009)x1 and bi-coloured 4Baht (#FC-1104)x1 totally 14Baht paid for court fee 10Baht, sentence fee 8Baht, lawsuit fee 4Baht, tied by Court cancellation dated 5.6.57. Value 10Baht error with perforation shifted upward and to the right. Document stated 3 each of 4Baht stamp so 2 values missing. Fine. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 10บาท (#FC-1009) 1 ดวง และสองสี ราคา 4Baht (#FC-1104) 1 ดวง รวม 14บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 10บาท, ค่าตัดสิน 8บาท, และค่ารับฟ้อง 4บาท ประทับตราศาลยุติธรรมวันที่ 5.6.57 ราคา 10บาท ตลกรอยปรุเคลื่อนขึ้นบนและไปทางด้านขวา เอกสารระบุว่าติดแสตมป์ราคา 4 บาท จำนวน 3 ดวง ดังนั้นหายไป 2 ดวง สภาพดี F.(1)"

Auction Result for LOT NO:92:   unsold

more details

LOT NO: 93    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
"Objection Request - Objection request No. 44/97 dated 15 December 2476 affixed with Court Fee First Issue - Revalues Satang 1st. on 1Att (#FC-1301)x2; 5st. on 4Atts (#FC-1304)x1; 10st. on 8Atts (#FC-1306)x3; and Court Fee 3rd Issue 1b. (#FC-3101)x1 paid for request fee 1Baht, writing service fee 25 satang and announcement fee 12 satang. Tied by Deed Issue Department, Bangkok handstamp in orange dated 15.9.76. All 10st. on 8Atts error with vertical perforation shifted to right. Fine. F.(1) "
"คำขอตั้งวิวาท - คำขอตั้งวิวาท ฉบับที่ 44/97 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2476 ผนึกแสตมป์ฤชากรชุดแรก - แก้ราคาเป็นสตางค์ ราคา 1สต. บน 1อัฐ (#FC-1301) 2 ดวง ; ราคา 5สต. บน 4อัฐA (#FC-1304) 1 ดวง; ราคา 10สต. บน 8อัฐ (#FC-1306) 3 ดวง; และชุดฤชากร ชุดที่ 3 ราคา 1บ. (#FC-3101) 1 ดวง จ่ายค่าคำขอ 1บาท, ค่าเขียน 25 สตางค์ และค่าประกาศ 12 สตางค์ ประทับยางกองออกโฉนด กรุงเทพฯ สีส้ม วันที่ 15.9.76 แสตมป์ราคา 10สต. บน 8อัฐ ทั้งหมดตลกปรุรูแนวดิ่งเคลื่อนไปทางขวา สภาพดี F.(1) "

Auction Result for LOT NO:93:   unsold

more details

LOT NO: 94    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
"Document - Civil Court's sentence dated 22 May B.E. 2457 on reverse affixed with Court Fee First Issue mono-colour revalued Baht 1b. on 10b. (#FC-1701) in strip of 5 having different setting total 5 values in amount of 5b., paying for stamping fee 1b. and registration amendment fee 4b., all tied by rubberstamp of Land Officer dated 21 May B.E. 57 in red ink. On obverse upper right corner bearing rubberstamp of Governor of Agriculture dated 22 May B.E. 57 in red ink. Upper left corner torn but still fine. F.(1) "
เอกสาร - คำตัดสินศาลแพ่งลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 ด้านหลังผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว แก้ราคาเป็นบาท ราคา 1บ. บน 10บ. (#FC-1701) แถวแนวนอน 5 ดวง setting ต่างกัน รวมแสตมป์ 5 ดวง เป็นเงิน 5บ. จ่ายค่าตรา 1บ. และค่าแก้ทะเบียน 4บ. ทั้งหมดประทับด้วยตรายางเจ้าพนักงานที่ดิน วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 57 ด้วยหมึกสีแดง ด้านหน้ามุมบนขวาประทับตรายางข้าหลวงเกษตร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 57 ด้วยหมึกสีแดง มุมบนด้านซ้ายฉีกขาดหายไป แตะสภาพยังดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:94:   unsold

more details

LOT NO: 95    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
"Document - Land Ownership Agreement dated 20 May B.E. 2468 affixed with Court Fee First Issue mono-colour 25st. on 16Atts (FC-1509) pair, 10st. on 8Atts (#FC-1306) pair, 1st. on 2Atts (#FC-1302) 2 pairs, and Erawan Issue 1b. and 5b., total 10 values in amount of 6b. 74st., paying for amendment fee 4b., stamping fee 2b., paper and writing service fee 74st. Pair of value 25st. on 16Atts error with surcharged shift to right and one value damaged. Document very good condition. F.(1) "
"เอกสาร - หนังสือสัญญาให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว แก้เป็นสตางค์ ราคา 25สต. บน 16อัฐ (FC-1509) หนึ่งคู่, ราคา 10สต. บน 8อัฐ (#FC-1306) หนึ่งคู่, ราคา 1สต. บน 2อัฐ (#FC-1302) สองคู่ และชุดเอราวัณ ราคา 1บ. และราคา 5บ. แสตมป์ทั้งหมด 10 ดวง เป็นเงิน 6บ. กับ 74สต. จ่ายค่าแก้ 4บ., ค่าตรา 2บ., ค่ากระดาษและค่าเขียน 74สต. คู่แสตมป์ราคา 25สต. บน 16อัฐ ตลกตัวพิมพ์แก้เคลื่อนไปทางขวาและแสตมป์ดวงหนึ่งชำรุด เอกสารไม่มีตำหนิสภาพดีมาก F.(1) "

Auction Result for LOT NO:95:   unsold

more details

LOT NO: 96    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
"Document - Sale Contract of Land Ownership dated 5 December B.E. 2456 on obverse affixed with Court Fee First Issue bi-colour 1b. (#FC-1101) 4 pairs and on reverse affixed with single Court Fee First Issue bi-colour 1b. (#FC-1101), one single each of Court fee First Issue mono-colour Revalued Satang 10st. on 8Atts (#FC-1306) and 1st. on 2Atts (#FC-1302), total 11 values in amount of 9b. and 11st. paying for paper 3 sheets 36st., writring service fee 3 sheets 75st., stamping fee 4b., registration amendment fee 4b. All tied by rubberstamp of Governor of Agriculture in red. Upper left corner torn but still fine. F.(1) "
"เอกสาร - หนังสือสัญญ่าขายฝากกรรมสิทธิ์ที่ดิน ลงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2456 ด้านผนึกผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 1บ. (#FC-1101) 4 คู่ และด้านหลังผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 1บ. (#FC-1101) หนึ่งดวง และอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว แก้ราคาเป็นสตางค์ ราคา 10สต. บน 8อัฐ (#FC-1306) และราคา 1สต. บน 2อัฐ (#FC-1302) อย่างละดวง รวมทั้งหมด 11 ดวง เป็นเงินทั้งสิ้น 9บ. กับอีก 11สต. จ่ายค่ากระดาษ 3 แผ่น 36สต., ค่าเขียน 3 แผ่น 75สต., ค่าตรา 4บ., ค่าแก้ทะเบียน 4บ. ทั้งหมดประทับด้วยตรายางข้าหลวงเกษตร หมึกสีแดง มุมบนด้านซ้ายฉีกขาดหายไป แตะสภาพยังดี F.(1) "

Auction Result for LOT NO:96:   unsold

more details

LOT NO: 97    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Proxy - Proxy dated 12 April B.E. 2480 affixed with 5 values of King Prajadhipok 1b. postage stamp overprinted to be revenue and Erawan Issue 25st. Paid for writing fee. Fine. F.(1)
หนังสือมอบฉันทะ - หนังสือมอบฉันทะ ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2480 ผนึกแสตมป์รัชกาลที่ 7พิมพ์ทับใช้เป็นอากรแสตมป์ ราคา 1 บาท 5 ดวง และฤชากร ชุดเอราวัณ ราคา 25สต. เป็นค่าเขียน สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:97:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 98    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 5 documents included 3 Proxy, 1 Mortgage Land Ownership Agreement and 1 Sale Contract of Land Ownership. Every document affixed with King Prajadhipok postage stamp overprint in Thai wording “REVENUE” different denominations. Fine. Inspection suggested. F.(5) "
"เอกสาร - กลุ่มเอกสาร 5 ฉบับ ประกอบด้วย หนังสือมอบฉันทะ 3ฉบับ, หนังสือสัญญาจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ฉบับ และหนังสือสัญญาขายฝากกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ฉบับ เอกสารทุกฉบับผนึกแสตมป์ชุดรัชกาลที่ 7 พิมพ์ทับด้วยคำว่า “อากรแสตมป์” แตกต่างชนิดราคากัน สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(5) "

Auction Result for LOT NO:98:   unsold
Found 2248 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 29th-30th August 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price