รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes & Collectibles / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และสิ่งสะสมที่หายาก

Narai Hotel - Rattanakosin Room, Silom Rd., Bangkok
ณ. โรงแรมนารายณ์ - ห้องรัตนโกสินทร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Auction Date: Saturday 29th August 2020 at 10.30 am & 30th August 2020 at 9.30 am
วันประมูล: วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Narai Hotel -Ayudhya Room 26th - 29th August at 10.30-19.00
โรงแรมนารายณ์ - ห้องอยุธยา วันที่ 26 - 29 สิงหาคม เวลา 10.30–19.00 น.

Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1500 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1500 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring:
Special Grand Auction over 2,000 lots with starting prices over 25,000,000 THB. (€650,000) Featuring 2 famous collections:

  1. “Solid and Lucky number” A special section designated to this very popular group of over 100 lots various rare and popular numbers.
  2. “All Graded Coins and Medals” Another section over 300 lots focus onto all graded coins and medals and several top grades are represented herewith.

Stamps: Large selection of postal history including basic issues, rare postal rates, imperforated, double printings, mis-printing, omitted, mis-perf. Excellent ranges of important basic issues in singles and multiples from early 1st issues collections, modern full sheets. Excellent range of Rama IX issues featuring rare archives proofs, specimen. Huge ranges of error, imperfs, full sheets and excellent value dealer’s lots.

Thai Banknotes: Collection of “Thai Error Notes” .Large selection all series specimen, proofs etc., including, several better selection uniface note, all series of type notes, very good solid lucky numbers 111111 till 999999 and complete set from, wide range of original packs of 100, rare prefixes & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series.

Thai Coins – Medals & Orders: Vase key and very important items of Thai numismatic. Others are graded and ungraded gold & silver coins, large selection of modern original sealed sacks. Very rare selection of King Chulalongkorn medals & decorations.

Budhha Amulets - Statues: Large selection popular amulets various masters, mixture lots and various casting alloy images.

Foreign Stamps: Selection better PRC sets, world thematic collections and numerous dealer’s lot from A-Z.

Foreign Banknotes: Selection of Chinese high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Laos, Cambodia, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of European notes including numerous proof notes etc.

Foreign Coins – Medals & Orders: Selective Asian coins in very high grades. Chinese Imperial and modern gold coins including gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Settlement, Indochina etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: excellent selection of Rare Chakri, Benjarong bowls, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, selection of China blue & white porcelain from all period, excellent selection of Niello and Silverware.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย (หน้า 10-63)
Saturday 29th August 2020 at 10.30 a.m. / วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 REVENUES อากรแสตมป์ 1-116 Print this section catalogue
SECTION 2 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร หนังสือ และอื่นๆ 117-154 Print this section catalogue
SECTION 3 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2410-2453) 155-276 Print this section catalogue
SECTION 4 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 277-294 Print this section catalogue
SECTION 5 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 295-334 Print this section catalogue
SECTION 6 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 335-354 Print this section catalogue
SECTION 7 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 355-412 Print this section catalogue
SECTION 8 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 413-443 Print this section catalogue
SECTION 9 RAMA IX (1947-present) รัชกาลที่ 9 (2489-ปัจจุบัน) 444-525 Print this section catalogue
SECTION 10 STAMPS: LOTS - 1883- present ายการสแตมป์รวม ร.5 - ร.9 526-570A Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 571-600  

Session 2: COINS LOTS & SACKS-BUDDHA-CASTING ALLOYS - เหรียญรวม-ถุง-กระสอบ-พระ-รูปหล่อ (หน้า 64-79)
Saturday 29th August 2020 at 1.30 p.m. / วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 11 COINS-MEDALS: LOTS & SACKS หรียญกษาปณ์-ี่ระลึก รายการรวม 601-654 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 655-700  
SECTION 12 BUDDHA AMULETS พระเครื่อง 701-836 Print this section catalogue
SECTION 13 BUDDHA & CASTING ALLOYS พระพุทธรูปและรูปหล่อ 837-863 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 864-1000  

Session 3: POD DUANG - ANCIENT MONEY - พดด้วง - เงินโบราณ (หน้า 80-89)
Saturday 29th August 2020 at 3.00 p.m. / วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 14 SUKHOTHAI-AYUDHAYA BULLETS (pre 1800's) พดด้วงสุโขทัย - อยุธยา พ.ศ. (ก่อน 2325) 1001-1039 Print this section catalogue
SECTION 15 RATTANAKOSIN BULLETS (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2453 1040-1086 Print this section catalogue
SECTION 16 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 1087-1139 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1140-2000  

Session 4: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ต่างประเทศ (หน้า 90-106)
Sunday 30th August 2020 at 9.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 17 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 2001-2164 Print this section catalogue
SECTION 18 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 2165-2200 Print this section catalogue
SECTION 19 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 2201-2227 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2228-2300  

Session 5: THAI BANKNOTES - ธนบัตรไทย (หน้าสี B1 - B61)
Sunday 30th August 2020 at 10.45 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.45 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 20 BANKNOTE SOLID, LUCKY NUMBERS ธนบัตรเลขมงคล และ เลขสวย 2301-2443 Print this section catalogue
SECTION 21 BANKNOTE SERIES I - VIII ธนบัตร รุ่น 1 - 8 2444-2530 Print this section catalogue
SECTION 22 BANKNOTE SERIES IX - XVI ธนบัตร รุ่น 9 - 16 2531-2628 Print this section catalogue
SECTION 23 COMMEMORATIVE BANKOTES ธนบัตรที่ระลึก 2629-2632 Print this section catalogue
SECTION 24 ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 2633-2667 Print this section catalogue
SECTION 25 PROOF - SPECIMENT NOTES รู๊ฟ-ธนบัตรตัวอย่าง 2668-2683 Print this section catalogue
SECTION 26 BANKNOTE: LOTS / COLLECTION รายการธนบัตรรวม 2684-2700 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2701-2800  

Session 6: ARTS - ANTIQUES - WATCHES - รูปภาพ - ศิลปะวัตถุ - นาฬิกา (หน้า 108-114)
Sunday 30th August 2020 at 12.45 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 12.45 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 27 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 2801-2843 Print this section catalogue
SECTION 28 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 2844-2865 Print this section catalogue
SECTION 29 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 2866-2868 Print this section catalogue
SECTION 30 WATCHES - TIMEPIECES นาฬิกา 2869-2884 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2885-3000  

Session 7: THAI COINS - MEDALS - เหรียญที่ระลึกและเหรียญแพร่แถบไทย - เหรียญกษาปณ์ไทย (หน้าสี C1-C74)
Sunday 30th August 2020 at 1.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 31 GRADED COINS & MEDLS: (1835-1946) เหรียญใส่ตลับเกรด (2378-2489) 3001-3333 Print this section catalogue
SECTION 32 THAI GOLD COINS: 1860 -present เหรียญกษาปณ์ทองคำ (ร.4-ปัจจุบัน) 3334-3367 Print this section catalogue
SECTION 33 MEDALS RAMA V - VIII (1870-1946) เหรียญที่ระลึก ร.5 - ร.8 (2413-2489) 3368-3401 Print this section catalogue
SECTION 34 MEDALS RAMA IX (1947-present) เหรียญที่ระลึก ร.9 (2490-ปัจจุบัน) 3402-3485 Print this section catalogue
SECTION 35 COIN: RAMA III - VIII (1835-1946) เหรียญกษาปณ์ ร.3 - ร.8 (2378-2489) 3486-3512 Print this section catalogue
SECTION 36 MINT ERROR เหรียญตลก 3513-3520 Print this section catalogue
SECTION 37 COINS: RAMA IX (1947-present) เหรียญกษาปณ์ .9 (พ.ศ.2490-ปัจจุบัน) 3521-3546 Print this section catalogue
SECTION 38 COINS: LOTS / COLLECTION รายการเหรียญรวม 3547-3586 Print this section catalogue

"Collectibles Market Place" @ Narai Hotel.

27th – 30th August 2020(4 days) @ Ayudhaya Room:
over 20 leading dealers both from local and foreign with huge stocks will be ready for retail and wholesale.

PCGS - NGC - PMG - NCS - HUA XIA
5 World leaders in Coins and Banknotes grading companies are well represented and ready to meet new colleagues and ready for onsite submission.
 

SPECIAL MEETING ARRANGEMENTS:
Thailand Philatelic Society (TPS) from U.K. Will jointly be attended during Saturday 30th November @Narai Hotel to meet old and new members with all matters. All are welcomed.

Hotel Booking
Please contact Narai Hotel
222 Silom Road Bangkok Thailand
Tel: (66-2) 2370100
Fax: (66-2) 2370142
www.naraihotel.com

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai